Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Μήλα Φλώρινας

Τα μήλα Φλώρινας παράγονται στη γεωγραφική ζώνη που οριοθετείτε από τα διοικητικά όρια του Νομού Φλώρινας. Τα μήλα Φλώρινας είναι γνωστά για τη γεύση και το άρωμά τους. Αυτό οφείλεται στο υψόμετρο του Νομού (600-750 μ.) και στις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της περιοχής (χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία, αμμοπηλώδη όξινα εδάφη κλπ). Η υφή, η γεύση και το άρωμα τους διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της διάθεσης τους. Οι ποικιλίες που κυρίως καλλιεργούνται είναι οι Golden, Red Delicious, Starkin kai Imberial. Τα μήλα Φλώρινας χρησιμοποιούνται κυρίως για επιτραπέζια κατανάλωση.

Μήλα Φλώρινας