Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Σημαντικά τα οφέλη στην οικονομία από το πρόγραμμα “Ελληνικό Πρωινό” – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Σημαντικά τα οφέλη στην πρωτογενή αλλα και στη δευτερογενή παραγωγή της χώρας και κατ’ επέκταση στην απασχόληση εκτιμάται ότι θα προκύψουν από την υιοθέτηση από τον τουριστικό κλάδο του “Ελληνικού Πρωινού”.