Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Ανάδειξη του Ελληνικού Πρωινού από τα ξενοδοχεία μέλη του ΞΕΕ – TDN

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΞΕΕ) έχει θέσει ως στόχο του την ανάδειξη της ταυτότητας των προορισμών και των τοπικών προϊόντων της Ελλάδας μέσα από το θεσμό “ελληνικό πρωινό”. Σημαντική παρακαταθήκη για την επιτυχία του ελληνικού πρωινού” είναι η κατάρτιση Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας (ΤΣΠ) σε κάθε προορισμό.